«Idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom leik og aktivitet tilpasset barnas utviklingsnivå.» 

 NIF’s beskrivelse av idrettsskole

                     


                                                                                                                                                                                                                           

 

Hovedmål: Å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

 

Delmål:

 • Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller andre idrettslag i lokalmiljøet.
 • Bidra til et samordna og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.
 • Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
 • Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
 • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
 • 1.trinn har tilbud om svømmekurs hver vår.
 • Turn har aktivitet mandager og tirsdager fra etter høstferien fram til jul. Etter jul har turn aktivitet på tirsdag. De fordeler tid i gymsalen til sine turnparti. På våren kan alle fra 2.trinn delta på turnstevne.
 • Vinne Skilag har barmarksaktivitet på høst fra 3.trinn. Fra jul til påske,  mandag og onsdag.
 • Fotball har aktivitet fra ca påske og ca frem til høstferien. Treninger og kamper avvikles i denne perioden. 5. og 6.trinn har vintertrening i gymsalen. Vintertreningene avvikles fortrinnsvis på fredag eller søndag for å unngå konflikt med annen aktivitet.

Idrettsskolen i Vinne består av 2 personer i styret og en representant fra turn, en fra fotball og en fra ski.

 

Idrettsskolen hører til både Vinne IL og Vinne Skilag, og gjelder for alle fra 1. til og med 6.trinn.

 

Idrettskoleåret starter etter høstferien hvert år. Idrettsskolen koordinerer aktivitetene og lager hvert år en plan for kommende år. Idrettsskolen har i tillegg ansvar for egen økonomi.

 

 

 

Aktiviteter i idrettsskolen:

 

Idrettsskolen har avtale med Vinne skolemusikkorps om at aktiviteter ikke legges til korpsøvinger på torsdager. Dette gjelder grupper med deltagere i korps. Ikke aktuelt for 1. og 2.trinn.

 

Ski, fotball og turn skal ta hensyn til de andres aktivitet/sesong gjennom året. Det vil si at det kun skal være en aktivitet per kveld.

 

Ledere for hver enkelt avdeling har ansvar for at retningslinjene til idrettsskolen følges.

 

Trenere og ledere bør oppfordre sine deltagere til å være med på flere aktiviteter. Det er de samme ungene turn, fotball, ski og korps lager tilbud til.

 

Økonomiske retningslinjer i idrettsskolen i Vinne

 • Det koster 500,- per år for å delta i idrettsskolen.
 • I tillegg betales medlemsavgift til Vinne IL og Vinne Skilag (gjelder de som deltar på skiaktivitet).
 • Innkreving av betaling til idrettsskolen skjer via www.minidrett.no
 • Svømmekurs til 1.trinn.
 • Fotball: Dommeravgift/cuper (40%)
 • Turn: Turnstevne/trenerbetaling (40%)
 • Ski: skiaktivitet alderen 6-12 år/utstyr (20%)

Idrettsskolen dekker følgende:

Summen som fordeles i forholdene 40%, 40%, 20% er midlene som Idrettskolen får inn gjennom deltageravgift og støtte fra bla. Idrettsforbundet (etter at svømmekurs er dekt). Kan altså variere noe fra år til år etter antall deltagere i idrettsskolen.

 

Kasserere i de ulike avdelingene skal ta imot alle regninger som hører til deres avdeling, og betale med pengene de får fra Idrettsskolen.

 

Idrettsskolen skal ikke drives med overskudd, så evt penger til overs fordeles mellom avdelingene.

 

Idrettsskolens aktiviteter kan ikke pålegge ytterligere foreldrebetaling.

 

Alle som deltar i idrettsskolen sine aktiviteter deltar på de ulike avdelingers dugnader.

 

 


Levert av IdrettenOnline