Lagorganisering

Alle lagene i Vinne IL er organisert gjennom at foreldrene bidrar med oppgaver knyttet til lagene. Her er en oversikt over de ulike oppgavene som hvert lag må dekke:

 • Lagleder
  • Organisere aktiviteten rundt laget
  • Oversikt over antall spillere, spillernes personopplysninger
  • Oversikt over spillerens foreldre og kontaktinformasjon på dem
  • Oversikt over hvor mange lag årsklassen stiller
  • Møte på lagledermøter/ trenerforum
  • Melde på lag i cuper som ikke klubben melder på samlet sett
  • Sette seg inn i klubbhåndbok og sportsplan slik at disse følges på kamper og trening
  • Ha kontakt med leder av fotball
  • Lage spondgruppa
  • Skaffe dommere til laget og betale disse
  • Ansvar for smittevernet på laget. 
  • Andre naturlige oppgaver som faller inn under rollen


 • Trenere
  • Se forventninger til trenere i sportsplan
  • Trene laget
  • Sette opp et årshjul over aktiviteten i laget
  • Melde inn behov for treningstider og utstyr
  • Sette seg inn i sportsplan og klubbhåndbok slik at aktiviteten for laget er i henhold til det som er nedfelt der. 
  • Bidra aktivt til å utvikle sportsplan.
  • Sette seg inn i gjeldende regelverk og kampmatriser
  • se på hva som ligger av opplegg på treningsøkta.no
  • Møte på trenerforum/ lagledermøter
  • Ha kontakt med trenerveileder
  • Ha ansvar for at alt av utstyr er med til en hver tid i forhold til trening og kamp
  • Ansvar for førstehjelpsutstyr / medisinsk ansvarlig. Dette kan være lurt å ha en egen person til på laget. 
  • Andre naturlige oppgaver som faller inn under rollen


 •  Økonomiansvarlig
  • Ansvaret for lagets økonomi
  • Lage budsjett til laget i forhold til aktiviteten
  • Ha innsyn/disposisjon i lagets konti
  • Lagskonto opprettes gjennom hovedlagets økonomiansvarlig
  • Laget har sitt eget vippsnr. Ansvar for dette og at det er kjent
  • Ansvar for evt kontanter laget har. Kontantene må minimum settes inn på konto etter vår sesong og etter høstsesong
  • Ta vare på bilag
  • Kontrollere regningene til laget
  • Ha kontakten med økonomiansvarlig i fotballavdelingen
  • Ha oversikt over treningsavgiften, hvor mye den skal være, hvor ofte og hvem som har betalt
  • Purre på manglende betalinger
  • Mottar og videre bringer regningene
  • Ha oversikt over hva laget selv må betale og hva fotballavdelingen dekker
  • Andre naturlige oppgaver som faller inn under rolle
  • Klikk her for å se veiledning for kasserer/økonomiansvarlig


 • Dugnadsansvarlig
  • Være kontaktperson i forhold til fotballavdelingen i forhold til hoved dugnaden i forballavdelingen (salg av spylevæske)
  • Ha oversikt over spillere på laget og hvem som skal være med på dugnaden.
  • Være med på å arrangere hoved dugnaden. Sørge for at alle fra laget deltar og får spylevæska. 
  • Det kan også være at det kommer andre dugnader igjennom fotballavdelingen som dugnadsansvarlig må organisere på sitt lag. 
  • Organisere interne dugnader i laget ved behov


 • Sponsoransvarlig
  • Sørge for lagssponsorer der dette er behov
  • All sponsor aktivitet må være i henhold til Vinne Il sitt sponsor reglement. Kasserer i hovedlaget har hovedansvar for alle sponsoravtaler som inngås og skal ha full oversikt over disse. 
  • Inngå sponsor avtaler for laget i henhold til reglementet
  • Sponsoravtaler skal være skriftlig


 • Kampvert 
  • Den rollen har egen rollebeskrivelse i klubbhåndboka. Se eget avsnitt der for utfyllende beskrivelse. 
  • Hvert lag må ha minimum en kampvert. Er det fortsatt smittevern må laget ha minimum to.
  • Ha på egen refleksvest slik at kampverten er synlig 
  • Smittevern er hovedoppgaven
  • Ta i mot dommere og motstanderlag. Vis dem de trenger på stadion
  • Delta hvis det blir større ulykker. Dette står beskrevet nærmere i klubbhåndboka 
  • Følge opp Fair play 

Andre roller etter behov